کارو – جلسه 6 – "اصول و فنون مذاکره"

معرفی دوره جلسات دوره اصول و فنون مذاکره کمی توضیح کوتاه در این قسمت خصوصی برای دسترسی به محتوای این بخش ابتدا باید در دوره ثبت نام کنید. مدیریت تعارض کمی توضیح کوتاه در این قسمت خصوصی برای دسترسی به محتوای این بخش ابتدا باید در دوره ثبت نام کنید.

کارو – جلسه 6 –
۱

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین
کارو – جلسه 6 – "اصول و فنون مذاکره"
۷۵۰ هزار تومان