کارو-جلسه 5-"مهارت های ارتباطی یک مدیر"

معرفی دوره مدیر کارا یعنی کسی که می تواند با همکاران خود به نیکوترین روش، کار نیکو کند پس مدیر باید بداند که چطور با همکاران و تیمش تعامل کند و تعارض ها را مدیریت نماید . مدیر بدون تیم و همکارانش هیچ سازمانی را نمیتواند تشکیل و یا توسعه دهد و ما در این […]

کارو-جلسه 5-

معرفی دوره

جلسات دوره
دیدگاه‌ها ۰
محسن مختاری
مدرس دوره
مشاور حوزه کسب و کار و کارآفرین
کارو-جلسه 5-"مهارت های ارتباطی یک مدیر"
۷۵۰ هزار تومان